Fort van Walem                                                                     facebook

FortWalem-inkom

 

De natuur die zich in de loop der jaren op het fortdomein heeft ontwikkeld is van een uitzonderlijke kwaliteit. Het gebied is 21 ha groot.

Door de rust die het domein biedt is het een belangrijk toevluchtsoord voor heel wat zeldzame dieren.

Recent werd ontdekt dat de Bruine Korenbout, een zeldzame libel in Vlaanderen, nog voorkomt op het fort van Walem.


Dankzij de overwinterende vleermuizen geniet het fort zelfs van een Europese bescherming. De laatste telling van overwinterende vleermuizen leverde niet minder dan 5 soorten op: de baardvleermuis, watervleermuis, meervleermuis, grootoorvleermuis en franjestaart.
FortWalem4Een aantal mossen die op het fort groeien, vind je bijna nergens anders in Vlaanderen, in de eerste plaats omdat ze normaal op kalkrotsen groeien.
Niet zo verwonderlijk overigens. De kalkrijke betonnen gebouwen kennen een rijke afwisseling van zonnige/beschaduwde en vochtige/droge gradiënten. Aangezien de sporen van mossen vele honderden kilometers met de wind meegevoerd kunnen worden, is het fort van Walem, net zoals verscheidene andere forten van de Antwerpse gordel, door typische kalkmossen gekoloniseerd, soorten die in Vlaanderen (zeer) zeldzaam zijn wegens het gebrek aan een geschikt habitat. Opmerkelijke soorten zijn oranjesteeltje, gewoon zijdemos, vergeten smaragdsteeltje, penseeldikkopmos en groot muursterretje.
Daarnaast werden er recent meer dan 40 soorten korstmossen aangetroffen, zowel soorten gebonden aan kalkrijke substraten (betonnen gebouwen) als aan droge zandbodems. Enkele opmerkelijke soorten zijn geleimos, patatzak-bekermos en girafje.
Meer algemeen vormt het fort voor veel insecten, vogels en zoogdieren een ideale uitwijkplaats in het strakke cultuurlandschap van Vlaanderen. Ook planten die in de directe omgeving door de intensieve landbouw niet meer gedijen krijgen op het fort van Walem de kans om tot bloei te komen.
Een andere belangrijke functie van het fort van Walem is die van ‘steppingstone’ of stapsteen.
Dieren en planten moeten kunnen migreren, willen ze op lange termijn voldoende kansen hebben om te overleven. Dat gebeurt langs bepaalde punten en lijnen, zoals de naburige houtkanten, bosjes en beekvalleien. Zitten er te grote hiaten tussen deze migratielijnen die natuurgebieden met elkaar verbinden, dan kunnen de dieren en planten niet verder en geraken ze steeds verder versnipperd en geïsoleerd, wat op termijn tot hun uitsterven kan leiden. Als grijsgroene stapsteen vormt het fort van Walem een belangrijke schakel in het netwerk van grote en kleine natuurgebieden in de Mechelse regio.
FortWalemMaar het fort heeft ook een bijzondere historische waarde binnen het kader van de Antwerpse fortengordel en dit zowel op militair als op vestingbouwkundig vlak, o.m. doordat dit fort een uniek ‘overgangstype’ vertegenwoordigt tussen de bakstenen forten uit het ‘Brialmonttijdperk’ en de nieuwere betonnen pantserforten uit het begin van de 20ste eeuw.
Heel wat vestingbouwkundige waarden en details zijn tot op de dag van vandaag bewaard gebleven (w.o. een waarnemerklok en delen van een pantserkoepel) Bijna geen enkel andere fort draagt zo’n zichtbare sporen van de ongelijke strijd tussen het Duitse en Belgische leger in september 1914.

 

Copyright © 2015. All Rights Reserved.