Bonheiden Bruinbeekvallei

BruinbeekvalleiHistorisch gezien is het een kleinschalig landschap met een grote afwisseling van akkers, weiland en bosperceeltjes, met veel kleine landsschapselementen zoals knotbomen, dreven, hagen en houtkanten. Langs de randen op de drogere zandgronden is er heide.

Het landschap is vandaag vrij goed bewaard, alleen is het aandeel akkers fel afgenomen ten gunste van het aandeel grasland en zijn de snippers heide verdwenen onder dennenbos. Hier en daar zijn er ook natte ruigten. Het aandeel bos is ook sterk gestegen. Door afwisseling van biotopen is het een aangenaam wandelgebied.Wegens het gave landschapsstructuur is het bovendien een ankerplaats voor erfgoed en deels beschermd als landschap.
We vermelden hier oude hoeves (Krankhoeve, Blijdenberghoeve, Grote&Kleine Kathoeve) getuigen van landbouwverleden, alsook de kastelen (Zellaer, Berentrode, Puthoef).

Belangrijkste natuurtroeven liggen in de oudere boskernen (voor bruinbeekvallei oa. kasteeldomein Zellaer en delen krankhoevebos), met typische voorjaarsflora: bosanemoon, salamonszegel, dalkruid, lelietje-van-dalen, muskuskruid, speenkruid.
In broekbossen oa poelruit, moeraslwalstro, penningskruid en verscheidene zeggensoorten.
In beken soms overvloedig waterviolier.
Ruigten en open plekken in bossen met echte guldenroede, tormentil, moerasspirea, valeriaan, kattenstaart, koninginnenkruid, berenklauw, engelwortel, wederik, wolfspoot, heksenkruid, watermunt, pijpenstro, veelbloeimige veldbies,...
Graslanden met oa. pinksterbloem en echte koekoeksbloem.
Monumentale dreven in oa het kasteeldomein van Zellaer (beuk) en in de Groenstraat (krankhoeve, zomereik).

hazelwormOpmerkelijke zoogdieren: ree, wezel, bunzing; opmerkelijke (broed)vogels: zwarte specht, middelste bonte specht, havik, wespendief, kerkuil.
Belangrijke populaties hazelwormen (koestersoort gemeente Bonheiden) zijn recent waargenomen in krankhoevebos en belangrijke populaties gewone pad, bruine kikker en alpen- en kleine watersalamander. Ook heb je een aantal koepels van bosmieren. Het gebied is erg rijk aan zwammen.    

 

 

De percelen beheerd door Natuurpunt met een totale oppervlakte van 9,5 ha zijn bijna uitsluitend bos, variërend van goed ontwikkelde oude broekbosjes en beekbegeleidende bosjes over jonge al dan niet aangeplante bossen op voormalig grasland, akker en heide-achtige vegetaties. Ook zijn er een klein aantal percelen (nat) grasland en ruigte.
De belangrijkste troeven van het natuurgebied (hoogste biologische waardering) liggen in de boskernen (soorten van oud-bos).
Hier en daar potentie voor herstel naar een waardevol grasland en heiderelictjes.       

 

Copyright © 2015. All Rights Reserved.